אחריות כללית

"א.א. פרי" (להלן "החנות", "האתר", "העסק") נוקטים בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינן בשליטתנו ו/או הנובעות מכח עליון. "א.א. פרי" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

"א.א.פרי" ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

"א.א. פרי" עושים כל שביכולתם על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו, אך מעצם טבעה של רשת האינטרנט, תקלות תקשורת, תקלות רשת ומחשבים, מחיקת נתונים ועוד הפרעות ותקלות מכל סוג שהן, עלולות להיות תקלות שונות אשר עקב כך, "א.א. פרי" אינם מתחייבים על כך שהשירות באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

בכל מקרה של חילוקי דעות או מחלוקת כלשהי, הנתונים הרשומים בבסיסי הנתונים של אתר "א.א. פרי" הם הקובעים בלבד.
הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו.
התקנון עודכן ביום 23/03/2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י "א.א. פרי", על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא שום צורך במתן הודעה מראש.

תנאים נוספים

"א.א. פרי" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העת בתוקף ויפורסם באתר החנות. כל המחירים המוצגים באתר החנות כוללים מע"מ.

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החנות יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו למזמין.

אם יתברר לחנות כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים למזמין במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו שירות במקום מגורי המזמין, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך באזור החברה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי המזמין בתוך 7 ימים מיום שנשלחה.